• Polityka prywatności

§1  Definicje  

Administrator – Europejskie Stowarzyszenie Badań Niemcoznawczych z  siedzibą we Wrocławiu (50-202) ul. Księcia Witolda 49 lok. 15, wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000770993, NIP: 8982248555, REGON:  82549603, adres e-mail: info@esbn.pl 
Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych  czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP  urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje  gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.  
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.  
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
Serwis – serwis dostępny pod adresem http://www.esbn.pl  
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z  jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.  

§2  Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu  

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera  dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług  oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w  Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania  danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z  Serwisu.  

§3  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie  Korzystanie z Serwisu
 
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub  inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików  cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez  Administratora:  
– w celach analitycznych i statystycznych – wуwczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także  ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych  usług; 
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6  ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;  
– w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w  szczególności związanych z prezentowaniem reklamy – zasady przetwarzania  danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji  Marketing.  
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym  służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego  informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego  służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach  informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze  świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach  technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa  systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych  i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
Dane osobowe są przetwarzane: 
– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w  Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do  wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych  fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO);  
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający  na prowadzeniu analiz aktywności Użytkownikуw w Serwisie i sposobu  korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych  funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także  udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora w ww. celach, w  tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy  jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w Serwisie przez te  podmioty; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do  zainteresowań i preferencji Użytkownika;  
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6  ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;  
– w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady  przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w  sekcji Marketing.  

§4  Składanie zamówień (korzystanie z płatnych usług w serwisie) 
Złożenie zamówienia na zakupu Towaru przez Użytkownika Serwisu wiąże się z  przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako  obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich  niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest  fakultatywne.  
Dane osobowe są przetwarzane: 
– w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b  RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);  
– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,  wynikających w szczególności z przepisуw podatkowych i przepisów o  rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art.  6 ust. 1 lit c RODO);  
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na  prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich  preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;  
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.  6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.  
Formularze kontaktowe 
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy  wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z  formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do  skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub  obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest  wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje  brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  
Dane osobowe są przetwarzane: 
– w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez  udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO);  
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający  na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za  pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.  

§5  Marketing 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownikуw w celu realizowania  działań marketingowych, które mogą polegać na:  
– wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);  
– wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego  zainteresowaniom (reklama behawioralna);  
– kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub  treściach, które zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).  
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych  przypadkach wykorzystuje profilowanie, w tym profile tworzone w związku z  korzystaniem przez Użytkownika z usług innych podmiotów z grupy kapitałowej  Administratora. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych  Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osуb  fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.  
Reklama 
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów  marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym  reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji  Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w  związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.  1 lit. f) RODO).  
Newsletter 
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy  usługę newslettera. Usługa na okresowym przesyłaniu o zapowiedziach,  nowościach, promocjach, rabatach dostępnych w Serwisie (treści  marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi  newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.  
Dane osobowe są przetwarzane: 
– w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6  ust. 1 lit. b) RODO);  
– w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach  newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z  wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;  
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający  na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu  doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6  ust. 1 lit. f) RODO).  

§6  Portale społecznościowe  

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile  Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube,  Instagram). Dane te są przetwarzane w związku prowadzeniem profilu,  organizacją za jego pomocą konkursów oraz promowaniem różnego rodzaju  wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów.  

§7  Pliki cookies oraz podobne technologie  

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika,  przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu  internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu  końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące  cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii  wykorzystywanych w ramach Serwisu (np. technologia technologii np. Local  Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas  korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki.)  
Cookies „serwisowe” 
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu  dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz  poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty  świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z  plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji  już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w  tym celu obejmują:  
– pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas  trwania sesji (ang. user input cookies);  
– uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających  uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);  
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security  cookies);  
– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies  odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session  cookies); 
– trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas  trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies),  
– pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj.  analityki danych, w tym cookies:  
– Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj.  podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych –  w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika,  w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).  
Cookies „marketingowe” i systemy analityczne 
Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy (Facebook, Google, operatorzy  komunikatów push) wykorzystują również pliki cookies oraz dane udostępnione  przez użytkowników do celуw marketingowych, w tym w związku z  kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu  Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu  końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików  cookies i danych udostępnionych oraz zebranych za ich pośrednictwem danych  osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania  usług i towarуw podmiotуw trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.  Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia  przeglądarki Użytkownika. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików  cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim  urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie przez nas oraz naszych Zaufanych  Partnerów poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której  korzystasz, tj. ustawień przeglądarki pozwalających na akceptację cookies oraz  technologii localStorage po rozpoczęciu korzystania z naszego Serwisu, co  oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. technologii w wyżej  opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania  lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w  technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego  w Twoim urządzeniu. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji  przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Instrukcję jak tego dokonać możesz znaleźć na stronie  producenta Twojej przeglądarki.  

§8  Okres przetwarzania danych osobowych 
 
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju  świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu  wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem  przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania  danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych  może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak 
nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w  zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu  przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

§9  Uprawnienia użytkownika  

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych  Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu  cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres: info@esbn.pl 

§10  Odbiorcy danych  

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług  w Serwisie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności  dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących  do świadczenia usług w Serwisie, agencjom marketingowym (w zakresie usług  marketingowych), operatorom platform do wysyłki mailingуw, oraz podmiotom  powiązanym z Administratorem. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody  (zgód) przez Użytkownika, profile mogą być również wykorzystywane do  prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i  preferencji (np. jeśli Użytkownik zgodził się na świadczenie usługi Newsletter).  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących  Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie  udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

§11  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem  Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie.  Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy  jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede  wszystkim poprzez:  
– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;  
– stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;  
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy  organ nadzorczy; 
– w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami  uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),  zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.  

§12  Bezpieczeństwo danych osobowych  

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane  osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający  przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i  jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane  przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych  osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych  pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne  działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały  gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym  przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.  

§13  Dane kontaktowe  

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej:  info@esbn.pl